Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 23/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2016-12-29

Sygn. akt I Ns 23/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant: st. sekr. sądowy Ilona Motylewska

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z wniosku R. M.

z udziałem W. G., F. H., J. W., K. M., K. G., M. H.

o rozgraniczenie

postanawia:

I dokonać rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w M. ( w powiecie (...) ) stanowiącymi działki gruntu zapisane w rejestrze gruntów pod numerami:

- 117, będącą własnością uczestników postępowania W. G. i K. G.,

- 118/8 będącą własnością uczestnika postępowania J. W.,

- 118/9 będącą własnością wnioskodawcy R. M. i uczestniczki postępowania K. M.,

ustalając przebieg granicy wzdłuż linii przebiegającej przez punkty 507-K1-15t-19t-16t-1t-508-1gps oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik numer 1 do opinii biegłego sądowego – geodety J. K. z dnia 30 września 2015r.;

II dokonać rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w M. ( w powiecie (...) ) stanowiącymi działki gruntu zapisane w rejestrze gruntów pod numerami:

- 115, będącą własnością uczestników postępowania F. H. i M. H.,

- 116 będącą własnością wnioskodawcy R. M. i uczestniczki postępowania K. M.,

ustalając przebieg granicy wzdłuż linii przebiegającej przez punkty 500-502-510-4gps-5gps oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik numer 1 do opinii biegłego sądowego – geodety J. K. z dnia 30 września 2015r.;

III ustalić, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie;

IV nakazać pobrać od wnioskodawcy R. M. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 824,50 ( osiemset dwadzieścia cztery złotych 50/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

V nakazać pobrać od uczestniczki postępowania K. M. rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 824,50 ( osiemset dwadzieścia cztery złotych 50/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

VI nakazać pobrać od uczestnika postępowania J. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 824,50 ( osiemset dwadzieścia cztery złotych 50/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

VII nakazać pobrać od uczestniczki postępowania K. G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 824,50 ( osiemset dwadzieścia cztery złotych 50/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

VIII nakazać pobrać od uczestnika postępowania W. G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 824,50 ( osiemset dwadzieścia cztery złotych 50/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

IX nakazać pobrać od uczestniczki postępowania M. H. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 824,50 ( osiemset dwadzieścia cztery złotych 50/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

X nakazać pobrać od uczestnika postępowania F. H. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 824,50 ( osiemset dwadzieścia cztery złotych 50/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

/-/ M. G.

Sygn. akt I Ns 23/15

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 29 grudnia 2016r.

Decyzją z dnia 16 grudnia 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy O. przekazał tutejszemu Sądowi sprawę o rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości M. należących do R. M. i K. M. stanowiących działki nr (...) z działką należącą do W. G. i K. G. o nr 117 oraz działką o nr (...) stanowiącą własność F. H. i M. H..

Po przekazaniu sprawy wnioskodawca R. M. wskazał, iż obecnie wraz z żoną K. M. jest właścicielem działki nr (...), natomiast działka nr (...) należy do J. W.. Wnioskodawca wniósł o dokonanie rozgraniczenia zgodnie z protokołem granicznym z dnia 24 sierpnia 1983r..

Uczestnicy postępowania W. G., K. G., F. H. i M. H. wnieśli o ustalenie granicy zgodnie ze szkicem podstawowym z 1961 roku.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje.

R. M. oraz K. M. są właścicielami nieruchomości położonej w miejscowości M. oznaczonej jako działki nr (...). J. W. jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...). Do F. H. i M. H. należy działka nr (...), natomiast do W. G. i K. G. należy działka nr (...).

Dowód: odpisy ksiąg wieczystych k. 117-133.

Pomiędzy stronami postępowania istnieje spór co do przebiegu granicy pomiędzy działkami nr (...) a działką nr (...) oraz działką nr (...) a działką nr (...).

Okoliczność niesporna.

Granica według stanu ostatniego spokojnego posiadania pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki (...) przebiega wzdłuż linii przebiegającej przez pkt 507-K1-15t-1t-16t-1t-508-1gps zaznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do opinii biegłego sądowego J. K. z dnia 30 września 2015r.. Granica według stanu ostatniego spokojnego posiadania pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki (...) przebiega wzdłuż linii przebiegającej przez pkt 507-K1-15t-1t-16t-1t-508-1gps zaznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do opinii biegłego sądowego J. K. z dnia 30 września 2015r.. Strony władają rozgraniczanymi nieruchomościami we wskazanych wyżej granicach, co najmniej od 1983 roku.

Dowód: opinia biegłego J. K. k. 246-264,

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów oraz opinii biegłego J. K.. Sąd nie znalazł podstaw do kwestionowania wniosków zawartych w pisemnej opinii biegłego oraz ustnej uzupełniającej wydanej na rozprawie, ponieważ były one jasne, logiczne, rzetelne i nie zawierały wewnętrznych sprzeczności. Sąd uznał za nieudowodnione twierdzenia uczestników postępowania W. G., K. G. F. H. i M. H., iż możliwe jest ustalenie przebiegu granicy prawnej. Granica ta ustalona miałaby być w oparciu o szkic polowy z 1961 roku. Jednakże biegły geodeta zarówno w opinii pisemnej jak i ustnej opinii uzupełniającej stwierdza, iż nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie przebiegu granicy według przedmiotowego szkicu. W szkicu tym brak jest bowiem odniesienia do stałych punktów terenowych przez co nie można na jego podstawie ustalić, w którym miejscu przebiega nakreślona na nim linia graniczna. Biegły co prawda sporządził w swej opinii wersje przebiegu granicy w oparciu o wymieniony szkic, jednakże wyraźnie zaznaczył, iż jest to jedynie próba wpasowania nakreślonej w tym szkicu linii granicznej na mapę zasadniczą. W sytuacji, gdy posiadane dokumenty są na tyle nieprecyzyjne, że nie pozwalają na umiejscowienie linii granicznej na mapie zasadniczej, a jedynie mogą stanowić podstawę do określenia przypuszczalnych wersji przebiegu granicy należało uznać, iż nie jest możliwe ustalenie granicy prawnej. Należy ponadto wskazać, że pozostały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności zeznania świadków, również nie pozwalały na odtworzenie spornej granicy według stanu prawnego.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje.

W myśl art. 153 kc jeżeli granice nieruchomości stały się sporne, a stanu prawnego nie moż­na stwierdzić, granice ustala się według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również ta­kiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugo­dy miedzy zainteresowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Może przy tym przyznać jednemu z właścicieli dopłatę pieniężną.

Art. 153 kc przewiduje trzy kryteria rozgraniczenia nieruchomości, przy czym mają one zastosowa­nie w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione. Oznacza to, że sąd obowiązany jest dokonać rozgraniczenia, przede wszystkim według stanu prawnego, to jest według stanu własności, jeżeli ze­brany w sprawie materiał pozwoli na ustalenie tego stanu, a w szczególności pozwoli na ustalenie do jakiej granicy na gruncie sięga własność właścicieli gruntów sąsiadujących, stosownie do ich tytułów własności.

W myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

W niniejszej sprawie niemożliwym okazało się odtworzenie granicy prawnej, dlatego też rozgraniczenia dokonano w oparciu o kryterium stanu ostatniego spokojnego posiadania. Ustalając stan ostatniego spokojnego posiadania uwzględniono granice w jakich strony postępowania władają należącymi do nich nieruchomościami od co najmniej 1983 roku. Granica pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki (...) według stanu ostatniego spokojnego posiadania ustalono wzdłuż linii przebiegającej przez pkt 507-K1-15t-1t-16t-1t-508-1gps oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do opinii biegłego sądowego J. K. z dnia 30 września 2015r., natomiast granicę pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki (...) ustalono wzdłuż linii przebiegającej przez pkt 507-K1-15t-1t-16t-1t-508-1gps oznaczonej przez biegłego na wyżej wymienionej mapie. Jednocześnie należy wskazać, iż Sąd nie badał podniesionego przez wnioskodawcę zarzutu zasiedzenia przygranicznego pasa gruntu, gdyż po dokonaniu rozgraniczenia pas ten stanowi jego własność.

Orzekając o kosztach postępowania Sąd postanowił nie modyfikować ogólnej zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego wyrażonej w art. 520 § 1 kpc, dlatego też w pkt III postanowienia ustalono, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Nieuiszczone koszty sądowe, na które składa się wynagrodzenie biegłego J. K. oraz koszty dojazdu na oględziny, rozdzielono w częściach równych pomiędzy strony postępowania w pkt IV-VIII obciążając każdą ze stron postępowania kwotą 824,50 złotych.

/-/ M. G.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: