Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 566/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-08-28

Sygn. akt I C 566/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Ilona Motylewska

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa O. z siedzibą w W.

przeciwko M. L.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda O. z siedzibą w W. na rzecz pozwanego M. L. kwotę 1217,- ( jeden tysiąc dwieście siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Sygn. I C 566/16

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2016r. powód O. w W. wystąpił przeciwko pozwanemu M. L. z pozwem o zapłatę kwoty 3809,13 złotych z odsetkami ustawowymi, za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód podniósł, iż pozwany i (...) Bank zawarli w dniu 26 lutego 2009r. umowę o kredyt. Powód nabył od poprzedniego wierzyciela wierzytelność wobec pozwanego na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 4 marca 2015r..

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie w dniu 14 października 2016r. w sprawie I Nc 364/16 wydał przeciwko pozwanemu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozwany M. L. w dniu 21 lipca 2016r. wniósł sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty.

W uzasadnieniu pisma wskazał, iż brak jest podstaw do zasądzenia kwoty dochodzonej pozwem. Ponadto podniósł zarzut przedawnienia roszczenia.

d ustalił, co następuje.

Pozwany M. L. i G. (...) Bank zawarli w dniu 26 lutego 2009r. umowę o kredyt. Bank w dniu 12 stycznia 2010r. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, któremu Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie postanowieniem z dnia 2 marca 2010r. w sprawie I Co 70/10 nadał klauzulę wykonalności.

Dowód: umowa o kartę kredytową k. 19-20, bankowy tytuł egzekucyjny k. 22, postanowienie k. 23-25.

W dniu 6 kwietnia 2010r. Bank wystąpił z wnioskiem do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marka Stolarczyka o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Km 1667/10 komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Dowód: akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marka Stolarczyka w sprawie Km 1667/10.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony oraz znajdujących się w aktach powstępowania egzekucyjnego Km 1667/10.

Sąd zważył, co następuje.

Podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia zasługuje na uwzględnienie.

Nie ulega wątpliwości, iż roszczenie dochodzone przez powoda związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 118 kc roszczenia tego typu przedawniają się w upływem 3 lat. Ponadto nie zaistniało w przedmiotowej sprawie żadne zdarzenie, które by upływ terminu przedawnienia przerwało. Wierzyciel pierwotny wystawił przeciwko pozwanemu bankowy tytuł egzekucyjny, któremu Sąd nadał klauzulę wykonalności i wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które następnie zostało umorzone, jednakże nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierzytelność w swej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia. Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym. Natomiast nabywca wierzytelności nie będący bankiem, nawet jeżeli nabycie wierzytelności nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wskutek bezskuteczności egzekucji ( art. 824 § 1 pkt 3 kpc ) i rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia w stosunku do banku na nowo, nie może powołać się na przerwę biegu przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez pierwotnego wierzyciela będącego bankiem ( por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie III CZP 29/16 ).

Z bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez (...) Bank S.A. wynika, iż najpóźniej na dzień wystawienia tego tytułu, to jest 12 stycznia 2010r., roszczenie było wymagalne, a w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu ( 13 kwietnia 2016r. ) nie nastąpiło żadne zdarzenie, którego przerwałoby bieg przedawnienia.

W związku z powyższym wobec przedawnienia roszczenia powoda, powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 § 1 kpc mając na względzie wynik procesu. Koszty poniesione przez pozwanego to kwota 1200,- złotych stanowiąca wynagrodzenie pełnomocnika ustalone na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz kwota 17,- złotych uiszczona przez pozwanego tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Powód jako strona przegrywająca proces zobowiązany jest do zwrotu pozwanemu poniesionych przez niego kosztów procesu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: