Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 31/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-07-18

Sygn. akt I Ns 31/15

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lipca 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

sekretarka Joanna Ogrodniczak

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z wniosku M. W.

z udziałem T. W.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

1. dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawcy M. W. i uczestniczki postępowania T. W., wynikającego z zawartego przez nich w dniu 26 stycznia 1985r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w D. małżeństwa i rozwiązanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 9 maja 2006r. w sprawie I C 1858/05, w ten sposób, że:

a/ przyznać na wyłączną własność uczestniczki postępowania T. W., córki E. i M.:

- nieruchomość gruntową zabudowaną domem jednorodzinnym, położoną w D., oznaczoną jako działka nr (...), o powierzchni 0.0710 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą (...),

- meble kuchenne oraz meble w pokoju sypialnianym i gościnnym stanowiące wyposażenie domu znajdującego na wyżej wymienionej nieruchomości,

- kosiarkę,

- samochód osobowy marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...),

b/ przyznać na wyłączną własność wnioskodawcy M. W., syna J. i M., środki pieniężne ze sprzedaży pojazdów Kamaz o numerze rejestracyjnym (...), L. o numerze rejestracyjnym (...) oraz R. o numerze rejestracyjnym (...);

2. oddalić wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;

3. zasądzić od uczestniczki postępowania T. W. na rzecz wnioskodawcy M. W., tytułem spłaty, kwotę 127468,- ( sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem ) złotych;

4. oddalić wniosek wnioskodawcy o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania;

5. ustalić, iż strony ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie;

6. pobrać od wnioskodawcy M. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 1018,87 ( tysiąc osiemnaście 87/100 ) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

7. pobrać od uczestniczki postępowania T. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 1018,87 ( tysiąc osiemnaście 87/100 ) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Sygn. akt I Ns 31/15

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 18 lipca 2017r.

Wnioskodawca M. W. wniósł o dokonanie podziału majątku wspólnego małżeńskiego nabytego w okresie trwania małżeństwa z uczestniczką postępowania T. W..

Po ostatecznym sprecyzowaniu stanowiska procesowego wnioskodawca wniósł o ustalenie, iż w skład majątku wspólnego stron wchodziły: nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym położona w D., stanowiąca działkę nr (...), meble w pokoju kuchennym, meble w pokoju sypialnianym, meble w pokoju gościnnym, samochód osobowy marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), samochody ciężaroweL., K. i R., wyposażenie warsztatu, kosiarka. Wnioskodawca wniósł o przyznanie na rzecz uczestniczki postępowania nieruchomości, mebli oraz kosiarki. Natomiast na jego rzecz wnosił o przyznanie środków pieniężnych ze sprzedaży pojazdów ciężarowych. Wnioskodawca wnosił o przyznanie na jego rzecz także pojazdu marki V. (...), jednakże w toku procesu przekazał pojazd ten uczestniczce postępowania, aby korzystała z niego wraz z córkami.

Uczestniczka postępowania T. W. wskazała, iż oprócz składników majątkowych wskazanych przez wnioskodawcę do majątku wspólnego wchodzą również środki pieniężne z tytułu rozliczenia podatku za rok 2005. Uczestniczka postępowania wniosła o dokonanie podziału w ten sposób, że nieruchomość zostanie przyznana na jej własność, natomiast pojazdy ciężarowe i osobowy, wyposażenie warsztatu oraz zwrot podatku na własność uczestnika postępowania. Ponadto uczestniczka postępowania wnosiła o ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym z uwagi na nieprzyczynianie się wnioskodawcy do jego powstawania, co uzasadniała okolicznością nadużywania przez wnioskodawcę alkoholu.

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny.

Wyrokiem w sprawie I C 1858/02 Sąd Okręgowy w Kaliszu rozwiązał przez rozwód związek małżeński stron zawarty w dniu 26 stycznia 1985r.. Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 9 maja 2006r. .

Dowód: o dpis wyroku, k.12.

Strony nie zawierały umów majątkowych małżeńskich.

Okoliczność niesporna.

W skład majątku wspólnego stron w momencie uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego ich małżeństwo wchodziły:

- nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym położona w D., stanowiąca działkę nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą (...),

- meble w pokoju kuchennym, sypialnianym i gościnnym,

- samochód osobowy marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...),

- samochód ciężarowy marki L. o numerze rejestracyjnym (...),

- samochód ciężarowy marki K. o numerze rejestracyjnym (...),

- samochód ciężarowy marki R. o numerze rejestracyjnym (...),

- kosiarka.

Okoliczność niesporna.

Wartość nieruchomości stanowiącej działkę o nr (...) po uwzględnieniu nakładów poczynionych przez uczestniczkę postępowania po rozwiązaniu małżeństwa wynosiła 262000,- złotych.

Dowód: opinia biegłego J. K. k. 161-182 i opinia uzupełniająca k. 226-226v.

Wartość kosiarki to kwota 200,- złotych, a wartość mebli w pokoju kuchennym, sypialnianym i gościnnym ustalona została przez strony na kwotę 1500,- złotych.

Okoliczność niesporna.

Wartość samochodu ciężarowego marki L. o numerze rejetsracyjnym POT (...), rok produkcji 1984, została ustalona na kwotę 700,- złotych, wartość samochodu ciężarowego marki K. o numerze rejetsracyjnym (...), rok produkcji 1989, została ustalona na kwotę 7000,- złotych, a wartość samochodu ciężarowego marki R. o numerze rejestracyjnym (...) rok produkcji 1987, na kwotę 1464,- złotych.

Dowód: faktura z dnia 23.05.2006r., faktura z dnia 12.09.2006r., faktura z dnia 24.08.2007r.

Samochód osobowy marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), rok produkcji 2000, o wartości 400,- złotch znajduje się w posiadaniu uczestniczki postępowania. W dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu figuruje jedynie uczestniczka postępowania.

Okoliczność niesporna.

Powyższy stan faktyczny, który był częściowo niesporny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów oraz opinii biegłego J. K.. Sąd nie dał wiary twierdzeniom uczestniczki postępowania jakoby wnioskodawca w ograniczonym zakresie przyczyniał się do powstawania majątku wspólnego. Okoliczność nadużywania alkoholu przez wnioskodawcę nie może bowiem sama w sobie stanowić podstawy do uznania, iż wnioskodawca nie przyczyniał się do powstawania majątku wspólnego. Sama wnioskodawczyni w toku przesłuchania przyznała, iż dom stanowiący najbardziej wartościowy składnik majątku stron został wybudowany ze środków wspólnych. Również zeznania świadków J. W. i T. G. potwierdzają, iż wnioskodawca był osobiście zaangażowany w budowę domu jak i ponosił związane z nią koszty. Nawet zeznania powołanych przez uczestniczkę postępowania świadków J. N. i M. N., którzy akcentowali problemy alkoholowe wnioskodawcy potwierdzają, iż wnioskodawca brał czynny udział przy budowie należącego do stron domu. Należy również podkreślić, że w sprawie niesporne było, iż nakłady poniesione przez uczestniczkę postępowania na remonty domu nie pochodziły z majątku wspólnego stron, co zostało uwzględnione w dokonanej przez biegłego wycenie. Dlatego też okoliczność, iż uczestniczka postępowania samodzielnie finansowała remonty nie może stanowić podstawy do ustalenia nierównych udziałów w majątku dorobkowym, gdyż przy wycenie majątku wspólnego uwzględniono wartość nakładów poczynionych przez uczestniczkę postępowania.

Sąd nie dał również wiary twierdzeniom uczestniczki postępowania odnośnie wartości samochodów ciężarowych należących do stron. Uczestniczka postępowania reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie złożyła żadnych wniosków dowodowych na poparcie swych twierdzeń. Należy również wskazać, że uczestniczka postępowania podając daty produkcji przedmiotowych samochodów, w przypadku każdego z nich wskazała daty o kilkanaście lat późniejsze. Dlatego też wartość pojazdów ciężarowych ustalono w oparciu o przedłożone przez wnioskodawcę faktury. Wartość samochodu osobowego marki V. (...) została ustalona na podstawie twierdzeń wnioskodawcy, których uczestniczka postępowania nie kwestionowała. Sąd pomimo odmiennych twierdzeń uczestniczki postępowania nie ustalił, iż w skład majątku wspólnego stron wchodziła kwota uzyskana tytułem zwrotu podatku za rok 2005. Uczestniczka postępowania nie przedłożyła żadnych dowodów na okoliczność, iż strony otrzymały zwrot podatku oraz, że w chwili rozwiązania małżeństwa środki te pozostawały w majątku stron.

Sąd nie dokonał podziału wyposażenia warsztatu. Strony zgodnie wskazywały, iż taki składnik majątkowy stanowi ich majątek dorobkowy, jednakże wobec braku precyzyjnych twierdzeń co dokładnie stanowi przedmiotowe wyposażenie oraz jaką ma ono wartość nie sposób było ustalić jakie przedmioty stanowiły wskazane wyposażenie. Nie można było zatem ustalić jakie ruchomości stanowiące przedmiotowe wyposażenie wchodzą w skład majątku wspólnego stron.

Sąd zważył, co następuje.

W ramach podziału majątku dorobkowego zwykle dokonuje się zniesienia współwłasności wielu rzeczy ( ruchomości i nieruchomości ), rozstrzyga się o roszcze­niach stron związanych z po­siadaniem rzeczy, a także o nakładach i wydatkach z majątku wspólnego na odrębny oraz z mająt­ku odrębnego na wspólny ( art. 567 § 3 w związku art. art. 680 – 689 i w związku z art. art. 617 – 625 kpc oraz na podstawie z art. 42, 43 § 1, 45 i 46 kro w związku z art. 1035 i następne kc, także w związku z art. 196 i następne kc ).

Skutkiem uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód małżeństwa jest ustanie majątkowej wspólności ustawowej, powstałej z chwilą zawarcia małżeństwa ( tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1982r. w sprawie III CZP 62/81, LEX nr 2748 ). W niniejszej sprawie wyrok orzekający rozwód pomiędzy stronami uprawomocnił się w dniu 9 maja 2006r. dlatego Sąd ustalał wielkość majątku wspólnego stron na ten dzień, ponieważ wtedy ustała majątkowa wspólność małżeńska pomiędzy stronami postępowania.

Sąd zgodnie z wnioskami stron przyznał na wyłączną własność uczestniczki postępowania nieruchomość gruntową zabudowaną domem jednorodzinnym położoną w D., a stanowiąca działkę nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą (...). Wnioskodawca wnosił również o przyznanie na własność uczestniczki postępowania mebli w pokoju kuchennym, sypialnianym i gościnnym oraz kosiarki. Uczestniczka postępowania nie złożyła żadnych wniosków w tym zakresie dlatego też mając na względzie, iż nie sprzeciwiła się wnioskowi w tym zakresie oraz, że przedmioty te znajdują się w jej posiadaniu stanowiąc wyposażenie przyznanej na jej rzecz nieruchomości, przyznano je uczestniczce postępowania. Na własność uczestniczki postępowania przyznano również pojazd marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) uwzględniając, iż jest on w posiadaniu uczestniczki postępowania i w dowodzie rejestracyjnym figuruje ona jako jedyny właściciel, a przy takiej niskiej wycenie pojazdu koszty związane z jego przerejestrowaniem pochłonęłyby znaczny odsetek jego wartości. Zgodnie ze wnioskami stron na własność wnioskodawcy przypadły środki pieniężne, które uzyskał on ze sprzedaży pojazdów ciężarowych stanowiących majątek stron.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego Sąd rozstrzyga o składzie i wartości tego majątku. Nie oznacza to jednak, że Sąd ma obowiązek prowadzić z urzędu dochodzenia, czy i jaki istnieje jeszcze inny majątek wspólny ( por. postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1968r. w sprawie III CR 97/67, OSN 1968, nr 10, póz. 169 ), wyręczając strony w ciążących na nich obowiązkach procesowych wynikających z zasady kontradyktoryjności postępowania cywilnego, a zwłaszcza obowiązku dowodzenia określonego w art. 6 kc oraz art. 232 kpc. W niniejszej sprawie strony wnosiły o dokonanie podziału wyposażenia warsztatu, a uczestniczka postępowania wnosiła także o dokonanie podziału kwoty uzyskanej z tytułu zwrotu podatku za 2005 rok. Wobec lakoniczności twierdzeń w tym zakresie oraz braku dowodów na poparcie twierdzeń w tym zakresie Sąd nie ustalił, iż wyżej wymienione składniki majątkowe wchodziły w skład majątku wspólnego.

W pkt 2 postanowienia oddalono wniosek uczestniczki postępowania o ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym, gdyż w ustalonym stanie faktycznym nie znajdował on podstawy prawnej.

Wartość majątku wspólnego, który przypadł uczestniczce postępowania ustalono na kwotę 264100,- złotych, natomiast wartość majątku wspólnego przyznanego na rzecz wnioskodawcy ustalono na kwotę 9164,- złotych. W związku z powyższym zobowiązano uczestniczkę postępowania do zapłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 127468,- złotych ( połowa różnicy pomiędzy wartością majątku przyznanego uczestniczce postępowania a wartością majątku przyznanego wnioskodawcy ).

O kosztach orzeczono na podstawie art. 520 § 1 kpc, zgodnie z którym każdy uczestnik tego postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie, o czym orzeczono w pkt 5 postanowienia, oddalając w pkt 4 wniosek wnioskodawcy o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania. Również nieuiszczonymi kosztami postępowania, na które składa się wynagrodzenie biegłego J. K. w łącznej kwocie 3637,75 złotych, obciążono strony w częściach równych. Dlatego też po uwzględnieniu wpłaconych przez strony zaliczek w kwotach po 800,- złotych, nakazano pobrać od każdej ze stron po 1018,87 złotych.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: